Diaconaat

Het College van Diakenen (CvD) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren van en toezicht houden op diaconaal werk. Het CvD beheert de diaconale gelden en legt hiervoor verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad (AK).
Het Inspiratieboek “Met hart en ziel” omvat het beleidsplan van de  diaconie. Het boek bestaat uit een eerste statisch deel waarin de uitgangspunten, de doelstelling en de organisatie staan beschreven. Dit vormt de basis van het diaconaal kerk-zijn en wordt om de 4 jaar heroverwogen en opnieuw vastgesteld.  In het tweede, dynamische,  deel worden de diverse diaconale activiteiten beschreven die onder verantwoording van de diaconie plaatsvinden. Omdat elk project zijn eigen tijdsduur kent is dit voortdurend onderhevig aan verandering en vernieuwing.

Opdracht van de diaconie

Diaconaat is oog en oor hebben voor mensen in de knel, door te luisteren naar hun verhalen en in te spelen op hun mogelijkheden. Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit.
De diaconie wil  een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin recht wordt gedaan aan mensen en waarin ieder mens kan meetellen zoals God het bedoeld heeft. De diaconie wil –als deel van de gemeente van Christus- in dienst aan de naaste zichtbaar zijnvoor de hele maatschappij.

Samenstelling van het CvD

Voorzitter: Dhr. H. Voordijk, email: j.t.voordijk@utwente.nl
Secretaris: mw. I. Witmer, email: diaconie@waterstaatskerk-hengelo.nl
Penningmeester: dhr. J. Lode, email: hjlode@home.nl

Naast de bovengenoemde functies bestaat het CvD uit bevestigde diakenen, een notulist en diaconaal medewerker, mw. H. Meijer.

Hulpverlening

De diaconie biedt (nood)hulp , in gevallen wanneer er geen helper aanwezig is of wanneer overheidshulp  ontbreekt of ontoereikend is.  Voor deze (nood)hulp werkt de diaconie tevens samen met het door de gezamenlijke  geloofsgenootschappen van Hengelo ontwikkelde  Noodfonds.  Hiervoor kan de diaconaal medewerker mw. Hilda Meijer benaderd worden. Zij is telefonisch bereikbaar via  06 83230071. Bij afwezigheid kan de voicemail worden ingesproken, waarna men terug gebeld wordt.

Voor alle andere projecten en vormen van ondersteuning , b.v. vervoer naar de kerkdienst, verwijzen wij naar het (digitale)inspiratieboek voor de contactgegevens.  Klik hiervoor op de link in de eerste alinea.

Diaconale gelden

Het geld komt bij de diaconie binnen via:

  • de collectes in de kerkdiensten
  • de acceptgirokaarten voor een vrijwillige bijdrage in de diaconale jaarcollecte
  • giften, schenkingen en legaten
  • rente-opbrengsten van spaarrekeningen en beleggingen

In Binding wordt regelmatig verslag gedaan van de opbrengsten van collectes en giften. De verdeling van de diaconale gelden gebeurt volgens de uitgangspunten van het beleid. Daartoe wordt jaarlijks een begroting opgesteld.
Samenvattend:

  • de diaconie ondersteunt mensen die in moeilijke situaties geraakt zijn
  • sluit aan bij projecten van Kerk in Actie
  • kiest eigen doelen voor collecte-opbrengsten
  • doneert instanties en organisaties in en om Hengelo, die passen binnen de doelstelling.

Dan zijn er nog de “vaste lasten”, zoals de verplichtingen in de vorm van landelijke afdrachtcollectes en het diaconaal quotum, een vast bedrag per gemeentelid. Op de jaarrekening zijn de bestedingen van diaconale gelden terug te vinden.
Rekeningnummer CvD: NL20 INGB 0008 7952 32 t.n.v. “College van Diakenen”. Vermeld s.v.p. bij giften het doel waarvoor de gift bestemd is!