HGG


Per 1 januari 2019 hebben Atie en Bert Timmerman hun taken met betrekking tot de organisatie avonddiensten, preekbeurtenregelaar, penningmeester, enz. van de HGG (avonddiensten) overgedragen aan 6 opvolgers:

Mw. Steffie Brasser, mw. Geertje en dhr. Tonnie Bargeman, dhr. Jesse Roorda, dhr. Rolf Pothof en dhr. Andre Prins. De hierboven genoemde taken zijn verdeeld over deze personen.

Contactpersoon/adres voor de avonddiensten is geworden dhr. Andre Prins. Tel. nr. 06 24514794 en mailadres andreprins21@gmail.com

Het regelen van voorgangers is een taak geworden voor mw. Geertje en dhr. Tonnie Bargeman. Tel. nr. 053 4359637 en mailadres geertjebargeman@gmail.com


Hervormd Gereformeerde Groepering

Onze doelstelling: In de Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, worden elke zondagavond kerkdiensten gehouden, aanvang 19:00 uur.

Voorgangers zijn afkomstig uit de Hervormd Gereformeerde Bonds modaliteit binnen de Protestantse Kerk in Nederland.


Contactgegevens

Mw. S. Brasser
Buiten Sociëteitstr 6
7573 EL Oldenzaal
Tel 0541-515178

email: sbrasser@kpnplanet.nl

Postadres:
Dhr. A. Prins
Wethouder Voogdgeertstraat 21
7553 EL Hengelo
email: andreprins21@gmail.com


Service

Vervoer: Voor hen die niet met eigen vervoer naar de kerk kunnen komen, kan er wellicht voor vervoer worden gezorgd. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u contact op nemen met één van de commissieleden.

Pastorale zorg: Indien iemand prijs stelt op bezoek van een dominee of ouderling kan dit via één van de commissieleden worden aangevraagd.

Kerstattentie: De bezoekers krijgen jaarlijks – veelal aan het einde van het jaar – een attentie aangeboden.

Verjaardagen: Binnen de gemeente functioneert een felicitatiedienst. Jarigen krijgen een kaart toegestuurd en ouderen worden indien mogelijk bezocht. Het kan zijn dat in dit kader ook naar uw naam en adres zal worden gevraagd.


Financiën

Giften: Om de diverse activiteiten te kunnen bekostigen hebben wij een stichting opgericht die voor de financiële ondersteuning zorg draagt. Deze stichting draagt de naam: Stichting tot steun aan de Hervormd Gereformeerde Groepering binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Giften kunt u overmaken aan Stichting HGG, bankrek. nr. NL20 ABNA 0590 2690 62 van de ABN-AMRO te Hengelo.

Ook kunt u uw gift overhandigen aan een van de commissieleden.

ANBI erkend: De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen de PKN kerk te Hengelo. Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend. (RSIN 800660833) Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.

ANBI verantwoording HGG 2021


Informatie

Kerkdiensten: Er wordt gebruik gemaakt van het liedboek “zingen en bidden in huis en kerk” . Bij het voorlezen van de geloofsbelijdenis is het de gewoonte dat de gemeenteleden gaan staan. Tijdens de kerkdienst worden twee collecten – volgens het kerkelijk rooster van de Protestantse Gemeente – gehouden, deze inzameling vindt plaats voorafgaand aan de slotzang. De kerkdiensten worden bekostigd uit de kerkvoogdijcollecte. Gezien het geringe aantal kerkgangers, is het van belang dat u vooral deze kerkvoogdijcollecte goed gedenkt.

Sacramenten: Sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal kunnen worden bediend.

Gemeentemiddag: Jaarlijks is er een gemeentemiddag. Iedereen is hierbij welkom. Tijdens deze gemeentemiddag geeft de commissie een kort verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar en over de financiën. Verder is er tijdens deze avond gelegenheid tot het stellen van vragen en geven van adviezen. Een gezamenlijke maaltijd is onderdeel van deze bijeenkomst.


Nieuwsbrief

Actuele informatie over het preekrooster, activiteiten, Bijbelkringen, zieken en ander nieuws uit de gemeente kunt u vinden in de “Nieuwsbrief”. Dit informatiebulletin wordt elke 3 maanden uitgegeven. De nieuwsbrief is als PDF-bestand beschikbaar.

Hiervoor moet u beschikken over een PDF-lezer zoals Adobe Reader.

Naar HGG nieuwsbrieven