Hervormd-Gereformeerde Groepering


De taken met betrekking tot de organisatie van de HGG-avonddiensten bijvoorbeeld de preekvoorziening, maken van roosters, koffiedrinken, gemeentemiddagen, kosterstaken, omzien naar zieken en de financiën is in handen van de commissie HGG. Deze commissie bestaat uit de volgende personen: Geertje en Tonny Bargeman, Jesse Roorda, Rolf Pothof en André Prins.

Contactpersoon voor de avonddiensten is André Prins (tel. 06-2451 4794 of andreprins21@gmail.com).


Hervormd Gereformeerde Groepering

Onze doelstelling:

In de Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, worden elke zondagavond kerkdiensten gehouden, aanvang 19:00 uur. Voorgangers zijn afkomstig uit de Hervormd Gereformeerde Bonds modaliteit binnen de Protestantse Kerk in Nederland.


Contactgegevens

Voor contact of vragen kunt u een mailtje sturen naar andreprins21@gmail.com.

Als u een brief wilt sturen, dan kan dat naar:

Commissie HGG
t.a.v. André Prins
p/a Deldenerstraat 20
7551 AG  Hengelo


Service

Vervoer: Voor hen die niet met eigen vervoer naar de kerk kunnen komen, kan er wellicht voor vervoer worden gezorgd. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u contact op nemen met één van de commissieleden.

Pastorale zorg: Indien iemand prijs stelt op bezoek van een dominee of ouderling kan dit via één van de commissieleden worden aangevraagd.

Kerstattentie: De bezoekers krijgen jaarlijks – veelal aan het einde van het jaar – een attentie aangeboden.

Verjaardagen: Binnen de gemeente functioneert een felicitatiedienst. Jarigen krijgen een kaart toegestuurd en ouderen worden indien mogelijk bezocht. Het kan zijn dat in dit kader ook naar uw naam en adres zal worden gevraagd.


Financiën

Giften: Om de diverse activiteiten te kunnen bekostigen hebben wij een stichting opgericht die voor de financiële ondersteuning zorg draagt. Deze stichting draagt de naam: Stichting tot steun aan de Hervormd Gereformeerde Groepering binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Giften kunt u overmaken aan Stichting HGG, bankrek. nr. NL20 ABNA 0590 2690 62 van de ABN-AMRO te Hengelo.

Ook kunt u uw gift overhandigen aan een van de commissieleden.

ANBI erkend: De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen de PKN kerk te Hengelo. Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend. (RSIN 800660833) Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.

ANBI verantwoording HGG 2022


Informatie

Kerkdiensten: Er wordt gebruik gemaakt van het liedboek “zingen en bidden in huis en kerk” . Bij het voorlezen van de geloofsbelijdenis is het de gewoonte dat de gemeenteleden gaan staan. Tijdens de kerkdienst worden twee collecten – volgens het kerkelijk rooster van de Protestantse Gemeente – gehouden, deze inzameling vindt plaats voorafgaand aan de slotzang. De kerkdiensten worden bekostigd uit de kerkvoogdijcollecte. Gezien het geringe aantal kerkgangers, is het van belang dat u vooral deze kerkvoogdijcollecte goed gedenkt.

Sacramenten: Sacramenten van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal kunnen worden bediend.

Gemeentemiddag: Jaarlijks is er een gemeentemiddag. Iedereen is hierbij welkom. Tijdens deze gemeentemiddag geeft de commissie een kort verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar en over de financiën. Verder is er tijdens deze avond gelegenheid tot het stellen van vragen en geven van adviezen. Een gezamenlijke maaltijd is onderdeel van deze bijeenkomst.


Nieuwsbrief

Actuele informatie over het preekrooster, activiteiten, Bijbelkringen, zieken en ander nieuws uit de gemeente kunt u vinden in de “Nieuwsbrief”. Dit informatiebulletin wordt elke 3 maanden uitgegeven. De nieuwsbrief is als PDF-bestand beschikbaar.

Hiervoor moet u beschikken over een PDF-lezer zoals Adobe Reader.

Naar HGG nieuwsbrieven