ANBI informatie

De Protestantse Gemeente te Hengelo is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en valt onder de groepsbeschikking van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkelijke financiële bijdragen via o.a. Kerkbalans, collectes, giften, schenkingen en legaten zijn binnen de geldende regels aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Voor rekeningnummers zie pagina Rekeningnummers.

Aanvullende informatie:

Omdat de Protestantse Kerk in Nederland een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, kan ieder die een bovengenoemde financiële bijdrage geeft, dit van de belastingdienst als gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

Dat geldt voor de landelijke programma’s van de PKN: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie, en ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en de classes.

U vindt de PKN op de lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen op de site van de Belastingdienst via de vermelding “Groepsbeschikking Protestantse Kerk in Nederland” met vestigingsplaats “Utrecht”. De lijst is in te zien (of te downloaden) via het zoekprogramma:

Belastingdienst – ANBI Opzoeken

ANBI-regels:

Per 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: voor iedereen moet te controleren zijn wat doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moeten jaarverslag en jaarrekening online worden gepubliceerd.

  • Vanaf 1 januari 2014 moeten stichtingen en verenigingen aan de nieuwe regels voldoen.
  • Vanaf 1 januari 2016 moeten ook kerkgenootschappen zoals de Protestantse Kerk Nederland met haar gemeenten, diaconieën en classis aan de nieuwe regels voldoen.

Relevante gegevens voor Protestantse Gemeente Hengelo

De Protestantse Gemeente Hengelo en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van beschikkingen die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene Gegevens

a. Informatie (naamgeving en RSIN):

Protestantse Gemeente Hengelo te Hengelo (Ov)
RSIN (fiscaal nummer) 002636785
KVK nummer 76400603

Diakonie van de Protestantse Gemeente Hengelo te Hengelo (Ov)
RSIN (fiscaal nummer) 824126804
KVK nummer 76400719

b. Contactadres Protestantse Gemeente Hengelo

Kerkelijk Bureau
Deldenerstraat 18
7551 AG  Hengelo
Tel: 074-291.25.76
Email: kerkelijkbureau@waterstaatskerk-hengelo.nl
Website: www.waterstaatskerk-hengelo.nl

c. Omschrijving

De Protestantse Gemeente Hengelo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:

Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen en voor veel suborganisaties specifieke ANBI-beschikkingen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren allen zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Hengelo (Ov).

B. Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente in Hengelo wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad (22 leden), bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen) die worden afgevaardigd door de centrale colleges (Ministerie van Predikanten, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen). Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het College van kerkrentmeesters (8 leden) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van diakenen (6 leden) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De genoemde 2 colleges bestaan ieder uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als de colleges, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De doelstelling van de Protestantse Gemeente Hengelo is verwoord in het Beleidsplan 2021-2022. In sept 2021 vastgesteld voor 1 jaar. Er is een commissie ingesteld die het beleidsplan 2022-2027 gaat opstellen.

D. Beleidsplan.

Het Beleidsplan 2023-2028 van de Protestantse Gemeente Hengelo kan worden ingezien door op de link te klikken.

E. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Predikanten zijn geen werknemers, maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden en die voor kerkelijk werkers en kerkelijke medewerkers zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Op arbeidsovereenkomst volgens de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’ zijn in dienst: personeel kerkelijk bureau, kosters-beheerders, beheerder wijkgebouw en enkele organisten. Andere organisten en muzikale begeleiders ontvangen een vergoeding per speelbeurt.

F. Verslag Activiteiten.

De aankondigingen en verslagen voor de vele activiteiten die in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad Binding, in de zondagsbrief en op de website van de Protestantse Gemeente Hengelo.

G. Financiële verantwoording

De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad.
De begrotingen en jaarrekeningen van de Protestantse Gemeente Hengelo en haar diaconie zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd in kerkblad Binding en op de website.  De uitgebreide versies zijn ook in te zien op het Kerkelijk Bureau.

Jaarrekening en begroting College van Diakenen

ANBI rapport diaconie

Begroting 2024 College van Diakenen

Begroting 2022 College van Kerkrentmeesters

Begroting 2021 College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2020: College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2021: College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2022: College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2023: College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2023: College van Diakenen


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of voor een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster/beheerders, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.