Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2022.

Op 16 februari is de telling van het totaal aan toezeggingen een bedrag van € 360.440.

Ook dit jaar werd er in verband met de coronamaatregelen gevraagd om de toezeggingen bij de vrijwilliger terug te bezorgen. Op de telavond was een groot deel van de toezeggingen al wel ontvangen, een totaalbedrag van € 333.000. Inmiddels zijn er nog een flink aantal toezeggingen ontvangen en wellicht ontvangt het kerkelijk bureau er in de komende weken nog een aantal. Het zou erg mooi zijn als het bedrag van de begroting € 369.000 gehaald kan worden.

Met vriendelijke groet namens het CvK, Jenneke van der Hoef


College van kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college heeft contact met het college voor de behandeling van beheerszaken, dat  toezicht houdt op de vermogensrechtelijke aangelegenheden.

Het college stelt de begroting op en legt die voor aan de kerkenraad. Na akkoord van de kerkenraad heeft het college mandaat die begroting uit te voeren.

Na een kalenderjaar, zorgt het college voor het opstellen van de jaarrekening. Daarin is voor iedereen zichtbaar wat het vermogen is van de lokale gemeente (gebouwen, inventaris en geld op de bank). In de jaarrekening is ook zichtbaar wat er dat jaar allemaal is uitgegeven en wat er aan  bijdragen, collecten en giften is ontvangen. Zeg maar gewoon het huishoudboekje van de kerk.

Het College zorgt daarnaast voor het bijhouden van de ledenadministratie, de doopboeken, de registratie van belijdenis.


College van kerkrentmeesters: beheer financiën

De (financiële) middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt een rol bij het benoemen van een predikant of kerkelijk werker, het organiseren van activiteiten, het samenwerken met andere gemeenten en partners, het onderhouden van het gebouw. De wijze waarop het geld wordt besteed zegt vaak meer over de gemeente dan allerlei beschouwingen.

In steeds meer gemeenten dalen de inkomsten, onder meer door afname van het aantal leden en van de betrokkenheid van de leden. Als er minder geld te besteden is, staan we voor ingrijpende keuzen zoals:

  • Het verminderen van het aantal predikanten of kerkelijk werkers; of meer aanstellingen in deeltijd;
  • het noodgedwongen sluiten van een kerkgebouw.

Materiële en financiële voorwaarden voor leven en werken van gemeente

Kerkrentmeesters hebben als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden, zo staat het omschreven in de Kerkorde: Ordinantie 11. Het gaat dan o.a. om:

  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
  • het zorg dragen voor de geldwerving; bijvoorbeeld het organiseren van Kerkbalans
  • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
  • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
  • het beheren van de financiën van de gemeente;
  • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
  • het bijhouden van de registers van de gemeente (de ledenregistratie), het doopboek, het belijdenisboek en;
  • het beheren van de archieven van de gemeente.

Bemensing

In het College zitten ouderling-kerkrentmeester  en kerkrentmeesters. Het onderscheid is dat de eerste officieel zijn bevestigd en daarmee stemrecht hebben.

In de werksituatie is er weinig onderscheid. Maar als het op besluiten aankomt en er moet gestemd worden (ook als afgevaardigde naar de kerkenraad), is dat onderscheid van toepassing. Beide kerkrentmeesters hebben overigens de plicht van geheimhouding aanvaard. De kerkorde stelt een bepaalde verhouding tussen beide soorten kerkrentmeesters.

Het College van Kerkrenmeesters bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:Bert TimmermanBouwzaken, ICT, Actueel (digitaal) archief, (Subsidie) & Inspectie
Plv voorzitter:Chris Westland(taakveld: geldwerving, kerkbalans)
Scriba/penningm.:Wilma Bleij-Ribberink(taakveld: financiën)
Plv scriba /pm:Jan van der Vaart(taakveld: financiën)
Plv secretaris:Johan de Jong(taakveld: beheercie. WSK)
Leden:Gé Klein Wolterink(taakveld: personeel)
 Jenneke van der Hoef(taakveld: geldwerving en subsidies)
 Bauke van Dijk(taakveld: verzekeringen, RIE)
 Johan Knol(notulen vergaderingen)
Algemeen e-mail-adres:kerkrentmeesters@waterstaatskerk-hengelo.nl

Geen lid College maar wel Lokaal Beheerder van de Ledenadministratie:
Inge Postma, email: la@waterstaatskerk-hengelo.nl


Beheerder/ administrateur van ons Kerkelijk Bureau:
Vera Hopster, email: kerkelijkbureau@waterstaatskerk-hengelo.nl


Rekeningnummers

Zie pagina Rekeningnummers