Protestantse gemeente te Hengelo


De Waterstaatskerk

De Waterstaatskerk is onze plek van ontmoeting met God en elkaar! Open, gastvrij, uitnodigend! Het visitekaartje dat beschikbaar is voor de bezoekers van de Waterstaatskerk verwoordt ons kerk zijn als volgt:

In de Waterstaatskerk in Hengelo zoeken en vinden wij, telkens opnieuw, ruimte voor ontmoeting met God en met de medemens – met hoop en perspectief, voor onszelf en onze wereld.

Grondslag en inspiratie liggen in de Bijbelverhalen met daarin het evangelie van Jezus Christus. Wij worden uitgedaagd Zijn hoopvolle boodschap te verstaan in onze tijd; in woord en daad en met aandacht, betrokkenheid en liefde voor mens, aarde en samenleving.

Zo willen wij voor ieder in de stad een zichtbare, bezielde en uitnodigende geloofsgemeenschap zijn, vanuit Zijn Geest, en verbonden met ieder die uitziet naar Zijn toekomst.

Onze kernwaarden zijn: Ontmoeten, Beleven, Bezielen en Verbinden.


De Protestantse Gemeente te Hengelo

De Protestantse Gemeente te Hengelo telt ruim 3000 leden. Wij vormen een pluriforme geloofsgemeenschap die elk gemeentelid ruimte geeft voor de beleving van het geloof. De pluriformiteit komt onder meer tot uiting in de diverse stromingen, van Vereniging van Vrijzinnig Protestanten tot de Gereformeerde Bond. De gemeente onderhoudt daarbij goede contacten met andere geloofsgemeenschappen en is betrokken bij diaconale projecten binnen en buiten de stad. Recente projecten zijn de ondersteuning van het Noodfonds Hengelo en het Calabash project in Kameroen.


Het kerkgebouw de Waterstaatskerk

De kerkelijke gemeente heeft als centraal ontmoetingspunt de Waterstaatskerk aan de Deldenerstraat in Hengelo. In het midden van de stad werd deze kerk in 1839 gebouwd en in gebruik genomen als Hervormde kerk. De zaalkerk in neoclassicistische stijl heeft aan de buitenzijde een zandstenen plint en heeft een portiek, met vier kolommen van Ionische orde. In de hal bij de hoofdingang van de kerk staat een monumentaal slingeruurwerk uit 1893 opgesteld.

In 1976 werd het kerkgebouw buiten dienst gesteld en begin jaren 80 afgestoten, waarna het gebouw in gebruik werd genomen als Aula van de Muziekschool. Vanwege de goede akoestiek werd de kerkzaal medio 1991 omgevormd tot concertzaal. Achter de kerk werden in een nieuw gebouw diverse oefenruimtes en vergaderruimtes gecreëerd in “de Vleugel”. Hieronder is een kleine parkeergarage voor bezoekers gemaakt.

In 2016 is de Waterstaatskerk weer in het bezit van PKN Hengelo gekomen en sinds 2017 worden de zondagse diensten gevierd in de fraai ingerichte en monumentale kerkzaal. Hiermee wordt uiting gegeven aan het “Kerk in de stad te zijn”. Daarnaast is er ruimte gebleven voor culturele activiteiten zoals exposities, symposia en concerten.

Het kerkgebouw wordt gebruikt voor diverse soorten bijeenkomsten, zowel kerkelijk als niet kerkelijk. Doordeweeks is een aantal ruimtes verhuurd aan vaste huurders.

De goed geoutilleerde keuken biedt voorzieningen voor eetgroepen.

Bij het complex hoort ook nog een voormalige kosterswoning. Ook deze is verhuurd.


Groene kerk

De Waterstaatskerk is aangesloten bij de “GroeneKerken” en gaat hiermee samen met andere kerken op weg naar een duurzame samenleving. De droom is dat steeds meer christenen erkennen dat de zorg voor Gods schepping een plek heeft in het hart van hun geloof en daarmee ook in hun dagelijkse leven. De urgentie die zij voelen wordt niet gevoed door angst voor de toekomst, maar door dankbaarheid en liefde voor God en alles wat Hij geschapen heeft.


Het werkteam

Medio 2023 bestaat het werkteam uit 1,05 FTE predikant en 1,5 FTE kerkelijk werker.

0,8 FTE predikant is ingevuld vanuit de protestantse gemeente. 0,25 FTE predikant is ingevuld vanuit de vrijzinnige protestanten.

De 1,5 FTE kerkelijk werker wordt ingevuld door drie personen en is verdeeld over jeugdwerk (0,5 FTE), ouderenzorg (0,5 FTE) en diaconaal werk (0,5 FTE).

Door emeritaat en pensionering gaat de personele bezetting verminderen en zal het werkteam in 2025 bestaan uit 0,8 FTE predikant en 2 x 0,5 FTE kerkelijk werkers.

Het team werkt samen binnen de warme en betrokken werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers binnen de ring Enschede West.


De vrijwilligers

Onze gemeente bestaat door de inzet van heel veel vrijwilligers. Van bloemendienst tot jeugdleiders, van ouderenbezoekers tot de tuindienst, van ….. teveel om op te noemen! Samen geven wij vorm aan onze kerkgemeenschap als kerk in de stad.


Kerkdiensten

Elke zondagmorgen is er om 10.00 uur een dienst in de Waterstaatskerk. Periodiek wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Regelmatig staat de zondagse dienst in het teken van de viering voor jong en oud.

Elke zondagavond is er om 19.00 uur een dienst vanuit de Hervormd Gereformeerde Groepering (HGG). Voorgangers zijn afkomstig uit de Hervormd Gereformeerde Bondsmodaliteit binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Ook worden diensten verzorgd in verpleeghuizen.

Enkele keren per jaar is er een oecumenische dienst waarbij zowel de PKN als de RK optreedt als gastheer.

In overleg met de liturgiecommissie wordt er gezocht naar diversiteit in de verschillende erediensten.


Kerkelijke bijeenkomsten

Naast de genoemde kerkdiensten hebben wij ook een aantal bijeenkomsten met een verdiepend karakter.

  • Coventrygebed (vrijdagmiddag).
  • Stilteviering in de kapel van de Thaborkerk (laatste woensdag van de maand)
  • De Gesprekskring Vrouw en Geloof (één keer per maand)
  • Geloven: 7 + 1 (7 zondagmiddagen en een zaterdag – met maaltijd – )

Taizé

Jaarlijks maakt een groep (oudere) jongeren uit onze gemeente een reis naar Taizé. In Taizé komen elke week duizenden jongeren uit heel Europa bijeen voor een periode van ontmoeting en bezinning. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte.


Jeugdwerk in de Waterstaatskerk; een thuisplek voor kinderen, jongeren en gezinnen

Voor de jeugd, 0-25 jaar en hun ouders, is er van alles te doen en te beleven in de Waterstaatskerk. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zich thuis voelen in onze gemeente. Een (T)huis midden in de stad waar generaties een vierende, delende, lerende en meelevende gemeente vormen.

Voor de kinderen worden activiteiten georganiseerd zoals: peuter- en kleutervieringen, Creakerk, kindernevendienst en Basiscatechese.

Voor de jongeren zijn dit: De jongerenkerk, de Taizéreis, de DIP-groep (Dinsdag Praten), de WOP-groep (Woensdag Praten) en de Friday Night: Club Night.

Voor de jongvolwassenen zijn er bijeenkomsten met thema’s als Geloven op schoot, de 30+ groep en de 18+ Meet en Eat.


Muzikale ondersteuning

De gemeente wordt bij de zang begeleid door orgel of piano. Leden van onze Cantorij verlenen periodiek hun medewerking aan de dienst. Het Dubbel Kwartet brengt bij speciale gelegenheden zang ten gehore.  


Ondersteuning Beeld en Geluid

Tijdens de diensten worden de te zingen liederen geprojecteerd. Via Kerkomroep.nl kunnen de uitzendingen worden gevolgd of teruggekeken.

Bij rouw- en trouwdiensten kunnen uitzendingen worden gemaakt met een besloten karakter.


Noaberschap

De protestantse gemeente werkt voortdurend aan het “gemeente zijn” met elkaar. Variërend van actief jeugdwerk tot het vieren van kroonverjaardagen van “80-plussers”.

Door vele kerkgangers wordt het bezoek aan de zondagse kerkdienst afgesloten met het koffiedrinken in de foyer en de koffieruimte.

Het Twentse “noaberschap-principe” is op vele vlakken terug te vinden met de nadruk op pastorale zorg. Gemeenteleden onderhouden contact en steunen elkaar zoveel mogelijk.


Beleidsplan

Recentelijk is voor en door de gemeente een nieuw beleidsplan opgesteld en vastgesteld door de Kerkenraad. Dit is een van onderaf opgebouwd goed leesbaar beleidsplan met reële toekomstplannen. Het beleidsplan geeft richting aan de “handel en wandel” van de Protestantse Gemeente te Hengelo in de komende vijf jaar.

Het doel is de komende periode de kerk uit te bouwen tot een nog levendiger Stadskerk.

Bij het opstellen werden gemeenteleden betrokken.


De kerkenraad

Onze protestante gemeente kent een breed opgezette kerkenraad waarin positief en constructief wordt samengewerkt. Diverse teams zijn ingesteld om het reilen en zeilen binnen en buiten de kerk te coördineren en te bewaken. In het organogram is dit terug te vinden.Communicatie en publiciteit

Bindende factoren op het gebied van communicatie zijn het Digitale Prikbord, de wekelijkse zondagsbrief en ons kerkblad Binding dat eenmaal per zes weken verschijnt. Verder wordt veel informatie verstrekt op de website van de kerk: https://waterstaatskerk-hengelo.nl/


Kerk in de stad

Wij willen kerk in de stad zijn. Dat brengt een boodschap én een opdracht met zich mee. Wij onderhouden goede contacten met de burgerlijke gemeente.


Samenwerking andere kerken

Er is sprake van steeds verder groeiende oecumenische contacten met andere kerkgemeenschappen in Hengelo.


Uitdagingen

Natuurlijk kent onze kerkgemeenschap ook uitdagingen. Het betrokken houden van mensen en het voortdurend zoeken naar het “Waterstaatskerk-gevoel” zijn hier voorbeelden van. Daarnaast ligt er een grote uitdaging in het uitbouwen van de activiteiten rondom “Kerk in de stad”.