Werkteam van Predikanten en kerkelijk (mede)-werkers

Hans Wachtmeester

Je mag er zijn, wie je ook bent, hoe je geschiedenis ook is geweest en welke toekomst er ook voor je ligt. Je bent mens voor Gods aangezicht en dus door hem gewild, door hem geliefd. Dat is de basis voor m’n leven en voor m’n werk als predikant. Immers, die basis is er niet alleen voor mijn leven, die is er voor het leven van ieder mens. In m’n huidige taken binnen onze kerk is er alle ruimte om vanuit die basis te werken: de meeste tijd besteed ik aan het pastoraat en aan kerkdiensten. Daarnaast is er (ik zou bijna zeggen: uiteraard) het werk van moderamen en kerkenraad.

Voor de landelijke kerk ben ik lid van het Classicaal College voor het Opzicht in Overijssel, Flevoland en Gelderland. Dat klinkt gewichtig en eerlijk gezegd is het dat ook wel: dit college behandelt (kort gezegd) klachten over ambtsdragers.

Aanstelling: 60 %

E-mail: hwachtmeester@waterstaatskerk-hengelo.nl

Telefoon: 074-2567301 / 06-51.32.67.98


Arent Weevers

Inspiratie: Vanuit de joodse en christelijke spiritualiteit is de hulpvrager God zelf, de Ander, die jou aanspreekt. Met het lichaam dat honger en dorst heeft, het angstige gelaat van een vreemdeling, het lijf van een ernstig zieke, spreekt de Ander je aan. Wat doe je? De ander, de vreemde, toelaten betekent dat je de Ander toelaat. Het zoeken en vinden van God, de Ander, is de weg van kwetsbaarheid gaan en de ander helpen zover het in je vermogen ligt. Dat is mijn eerste motivatie om predikant te willen worden en te blijven.

Aanstelling: 25% 

Aandachtsvelden: o.a. vieringen; gespreksgroepen Meijer, 30plus en 7+1; Kunstcommissie Waterstaatskerk; individueel pastoraat; vrijzinnige protestanten. 

E-mail: a.j.weevers@home.nl

Telefoon: 06-40.29.16.19 


Marije Kooistra

Sinds 1 september 2019 ben ik kerkelijk jeugdwerker in de Waterstaatskerk. En werkzaam in het jeugdwerk van de PG Hengelo. Ik ben er voor ‘’jeugd’’ in de breedste zin: kinderen, jongeren, jongvolwassenen en (jonge) gezinnen. Met geloof, hart, ziel en verstand wil ik mij, samen met alle jeugdleiding en u als betrokken gemeente, voor hen inzetten.

Inspiratie

De Bijbel betekent voor mij het door God geïnspireerde Woord dat de bron en inspiratie is voor en van mijn leven, werk en toekomst. Het is de bron om uit te putten voor het dagelijks leven: gezin, werk, opvoeding, vragen. Ook geeft het Woord richting, steun, kracht, troost, wijsheid en andere zichtpunten.

Samen met jou in o.a. gespreksgroep, nevendienst, jeugdkerk en peuterkleuterviering ontdekken wat God met ons voor heeft en wat het betekent om in het dagelijks leven volgeling van Jezus te zijn.
Samen op ontdekkingstocht door Bijbel, geloof en leven. Als een medereiziger ga ik graag met jou op weg. En misschien ervaren we samen wel die Derde Reiziger die met ons mee loopt.

Jeugdwerk

De Protestantse Gemeente Hengelo als een plek waar jeugd zich thuis voelt, zichzelf mag zijn en wezenlijk onderdeel is van deze gemeente.
Een plek waar je met vragen terecht kunt en waar ruimte is voor jouw persoonlijke geloofsbeleving.
Dat jong en oud in deze gemeente verbonden zijn met elkaar door het Licht.
Want gemeente van Christus zijn we samen; jong en oud.

Als jeugdwerker wil ik een bijdrage leveren aan geloofsoverdracht en persoonlijk geloof. Dat kinderen en jongeren bekend, vertrouwd raken met Gods liefde en wat Hij door Zijn Woord tot hen, tot u en mij wil zeggen.

Werkzaamheden

Als Jeugdwerker werk ik van harte mee aan een bloeiend Jeugdwerk. Dit doe ik o.a.:

  • In de Jeugdraad geven we vorm en inhoud aan het Jeugdwerk. O.a. visie en beleid, een jaarkalender, werken we aan het ontwikkelen van nieuwe activiteiten of groepen. Nieuwe activiteiten: Sirkelslag en de Doop reünie (21 maart 2020).
  • Het leiden van gespreksgroepen voor jeugd (o.a. WOP) en middengeneratie gesprekskring 35/40+ (contactpersoon Ingrid Schurer)
  • Door mee te werken aan diverse vieringen o.a. de PeuterKleuterviering
  • Voorgaan in Jong- en Oud-diensten, Overstapdienst. Gedurende het jaar ga ik samen met het team of collega voor in diensten.
  • Jeugdkerk wordt gegeven door jeugdleiding en een aantal keren ook door mij op zondagmorgen 10:30uur
  • Ook neem ik deel aan de liturgiecommissie.

Omzien naar jou! (jeugdpastoraat)

Heb je behoefte aan een gesprek, heb je vragen over bijvoorbeeld geloof, opvoeding, doop, jeugdwerk. Of zit je ergens mee ? Ik ben beschikbaar als luisterend oor.

App, mail of bel mij gerust: E-mail: mkooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl Telefoon: 06-83.07.09.81

Aanstelling 50%Corrie van Egmond

Mijn naam is Corrie van Egmond. Met veel plezier ben ik werkzaam als diaconaal werker binnen de Waterstaatskerk. Na een aantal jaren in het maatschappelijk werk te hebben gewerkt ben ik theologie gaan studeren en heb in verschillende gemeentes gewerkt als pastor. Het laatst in de  oecumenische streekgemeente Kortenhoef. Sinds januari 2019 werk ik in Hengelo.

Samen met 10 enthousiaste diakenen wordt er veel werk verzet,waarvan de diaconale boom in de koffieruimte tezamen met het erbij liggende inspiratieboek, een indruk geeft.

Een korte impressie van onze activiteiten:

Er wordt aandacht besteed aan de `arme kant´ van Hengelo d.m.v. maandelijks inzamelen van goederen voor de voedselbank.  Via het door de gezamenlijke diaconieën opgezette noodfonds kan er in noodgevallen een bijdrage geleverd worden aan iemand die in nood verkeerd.

Het inloophuis is 5 dagen per week open om dak/en thuislozen te een ´thuis´ te bieden.

Er worden taallessen gegeven in onze kerk elke woensdagmorgen aan asielzoekers uit het COA aan de Havezatenlaan. Ook wordt er gewerkt aan een buddysysteem vanuit de verschillende geloofgemeenschappen in Hengelo om zo mensen te koppelen aan een asielzoeker.

Er worden kaarten gemaakt, door de kaartenclub, die in de kaartenmolens in de kerk staan, de opbrengst van deze kaarten is voor de Hengelose stichting de kleine kracht die projecten financiert in Roemenië.

Elke woensdagmiddag wordt er in onze kerk gekookt en  gegeten voor ieder die liever niet alleen eet.

De autodienst haalt mensen van huis op om naar de kerk te gaan wanneer iemand daar zelf niet toe in de gelegenheid is.

Er wordt gecollecteerd voor doelen in en buiten ons land, daarmee verbinden we ons met de mens in nood binnen of buiten onze landsgrenzen.

Dit is slechts een beperkte opsomming van de diaconale activiteiten. Uitgangspunt voor het diaconale werk  zijn de werken van barmhartigheid:

de hongerigen te eten geven,
de dorstigen te drinken geven,
de vreemdeling huisvesten,
de gevangenen bezoeken,
de naakten kleden,
de zieken verzorgen,
de doden begraven,
de schepping bewaren.

In het inspiratieboek wat u bij de diaconale boom aantreft in de koffiezaal kunt u over alle activiteiten uitgebreid lezen. Zo willen we ons  in de voetsporen van profeten en profetessen en van Jezus van Nazareth inzetten voor onze naasten.

Altijd zijn er mensen nodig die zich in willen zetten, dus wanneer u mee wilt doen, dan bent u van harte welkom. Ook wanneer u vragen hebt, neem gerust contact op!

E-mail: cvanegmond@waterstaatskerk-hengelo.nl   Telefoon: 074-7858213Margriet van der Meulen

Kerkelijke werker, Ouderenpastoraat

Bezieling
Vanuit een doorleefd vertrouwen in de Ene die gezegd heft: ‘Mijn naam is: Ik zal er zijn’ wil  ik met de ander op weg gaan.  Daarbij houdt de hoop mij gaande,  dat het licht het uiteindelijk wint van de duisternis (Joh 1:5) en zijn de woorden ‘verbinding’, ‘trouw’ en ‘waardigheid’  richtingaanwijzers voor onderweg. 

Het nieuwe ouder worden
Er is sprake van het ‘nieuwe ouder worden’. Tegenwoordig worden we allemaal een stuk ouder dan vroeger en blijven we ook langer fit. Veel mensen zoeken naar zin in dit nieuwe landschap van het leven. Dat blijkt ook uit de media waarin het nieuwe ouder worden breed wordt uitgemeten. In deze context van het ouder worden, wil ik graag met mensen tasten naar woorden die leven geven.

Ruimte om op verhaal te komen.
In onze versnelde samenleving is het niet vanzelfsprekend  dat we rust en tijd nemen om te kunnen behappen wat ons overkomt aan lief en leed. Ook worden we maar al te vaak meegesleurd in de medische mallemolen. Terwijl er aan hart en ziel voorbij gegaan wordt.  Daarom zie ik hier een grote rol voor pastores weggelegd.  Ruimte maken voor de beleving, de ziel, de hartsvragen en de schreeuw. Het  is mijn verlangen om ruimte te creëren waarin de Geest kan werken, zodat  de ander  weer op verhaal kan komen. Opdat misschien een  beetje moed gevonden wordt om verder te gaan. Opdat er in de soms godverlatenheid toch weer zegen ervaren kan worden.

Waarmee kunt u bij me terecht?
Waar u ook mee zit, het mag er zijn! Ik maak tijd voor huisbezoek.
Bijvoorbeeld bij:  rouwdragen, ziekte, verblijf in instelling, gevoelens van eenzaamheid en zinloosheid, zorg voor mensen met dementie, mantelzorgondersteuning, geloof- en levensvragen/-twijfel, naderend levenseinde, nadenken over de eigen uitvaartplechtigheid.

Voorgaan en  Uitvaarten
Ik ga voor tijdens kerkdiensten  in de Waterstaatskerk en woon-/zorginstelling Het Woolde.
Ook verzorg ik uitvaartplechtigheden van mensen bij wie ik betrokken ben in wijk Noord en centrum.

Overige ontmoetingsplekken:
– De maandelijkse gesprekskring ‘geloof en leven’
– de maandelijks koffieochtenden in wijk Noord en de Waterstaatskerk
– de bruisende vespers rondom de feestdagen. 
– de kroonverjaardagenbijeenkomsten.

Vrijwilligersdiensten ouderenpastoraat wijk centrum, noord en zuid.
Dankzij de bevlogen vrijwilligersdiensten in de voormalige wijken, is er veel aan ontmoeting en aandacht mogelijk voor ouderen. Ik werk nauw samen met vrijwilligersdiensten in de wijken waarvoor ik ben aangesteld: Noord en Centrum. Sinds het vertrek van Collega Gaatske Braam (wijk zuid) kan in deze wijk een beroep gedaan worden op collega Hans Wachtmeester.

E-mail: mvandermeulen@waterstaatskerk-hengelo.nl Telefoon: 06-15.01.59.11