Een nieuw begin

Een week geleden hebben we het Pinksterfeest gevierd. Het feest van de Geest van God. Die Geest die altijd bij ons wil zijn, in welke situatie we ook verkeren.

Lied 686 verwoordt het zo :

De Geest de Heren heeft een nieuw begin gemaakt,

in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend,

herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.

Het tweede couplet eindigt met : Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

Dat laatste is eigenlijk de kern van pastoraat : het omzien naar elkaar.

Juist in deze Corona tijd is dat omzien naar elkaar zo belangrijk. Dat kan een gevoel geven van een beetje een nieuw begin. Gelukkig zijn er contacten via de telefoon of een kaartje. Dat contact kan het virus niet tegenhouden.

Of zoals ds. Hans Wachtmeester treffend schreef in de vorige Binding : “We hebben een boodschap die we meedragen en uitdragen, namelijk dat de duisternis niet kan voorkomen dat het licht doorbreekt. Licht dat vooral zichtbaar en voelbaar wordt in de aandacht voor elkaar en het opkomen voor elkaar“.

Ook al is er versoepeling, het omzien blijft nodig !

Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of een vraag hebben, neem gerust contact op met de predikant, een kerkelijk werker of een contactpersoon .

Momenteel zijn we bezig met het herschrijven van het beleidsplan voor onze gemeente.

Ook het deel “Pastoraat“ nemen we onder de loep. Maar de kern blijft het omzien naar elkaar. En ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan over geloof- en levensvragen. Dit alles vanuit de ontmoeting met de Ander en met elkaar, voor jong en oud.

Een nieuw begin : door de Geest, in ontmoeting met elkaar, door de versoepelingen. Moge dat alles ons kracht geven om verder te gaan.

Bert Bril (voorzitter Pastorale Raad)