Historie – Vereniging Vrijzinnige Hervormden

Historie Vereniging Vrijzinnige Hervormden in Hengelo

De Vereniging van Vrijzinnige Hervormden (VVH) werd op 18 september 1906 officieel opgericht. Die bundeling was destijds noodzakelijk om als vrijzinnigen enig tegenwicht te kunnen bieden aan de macht van de orthodoxie (rechtzinnigheid in de leer), die ook in Hengelo de Nederlandse Hervormde Kerk domineerde.

Van een sterke tegenwerking van de vrijzinnige wijze van geloven (een niet dogmatische, vrijmoedige en zelfstandige omgang met de geloofstraditie ), zoals dat tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw nog gebeurde, is tegenwoordig in de Protestantse Kerk in Nederland, de fusiekerk van hervormden, gereformeerden en lutheranen, echter geen sprake meer. Niet voor niets wordt de uit de Nederlandse Hervormde Kerk voortgekomen Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een ‘hotelkerk’ genoemd, omdat die zowel vrijzinnige als middenorthodoxe en behoudende protestantse christenen herbergt en iedere stroming volop de ruimte biedt om het christelijke geloof op eigen wijze te kunnen beleven. De afdeling Hengelo van de Vereniging, van Vrijzinnige Hervormden telt slechts zestig leden, die bovendien sterk vergrijsd zijn en nauwelijks nog kunnen rekenen op enige aanwas van nieuwe leden van een jongere generatie. Er worden maandelijks drie gespreksgroepen onder leiding van de dominee over geloof en samenleving gehouden en jaarlijks twee thema-avonden georganiseerd.

De Hengelose afdeling leidde ooit een bloeiend bestaan. In de jaren vijftig bezochten zo’n zeventig kinderen elke zondag de zondagsschool. Ook timmerden de Hengelose vrijzinnige hervormden in de jaren tachtig aan de weg met spraakmakende discussieavonden met Hengelose politici over de relatie tussen geloof, levensbeschouwing en maatschappelijk handelen.

Het gaat om het welzijn van de mens, om het omzien naar elkaar. Proberen tolerant te zijn naar anderen en open te staan naar de cultuur en de wereld om ons. Het christelijke geloof van de VVH is niet gebaseerd op zekerheden, maar eerder op een zoektocht. De humanisering van de samenleving is belangrijker dan de kerk. Wat er in de kerk gebeurt, staat altijd ten dienste van die humanisering. Het gaat niet om de hemel, maar om de aarde. De leden zijn ook actief in allerlei maatschappelijke organisaties.’

De relatie met de Protestantse Gemeente Hengelo is nu goed. Tien jaar geleden was die met de Samen-op-Weg-kerken nog wel enigszins gespannen’.

De dominee is aangesteld door de Protestantse Gemeente Hengelo met als opdracht het pastoraat voor de vrijzinnigen te behartigen. De VVH beschikt ook over een vertegenwoordiger in de algemene kerkenraad. En het werk van de dominee, dat een dag in de week beslaat, wordt grotendeels gefinancierd door de Protestantse Gemeente Hengelo.